Gwendell Foendoe Aubèl

diëtist & sportdiëtist

Algemene Voorwaarden - praktijk De Diëtist


Algemeen

1.
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever/patiënt/cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. 

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 


Diëtist:Opdrachtgever/patiënt/cliënt: 
Dieet:

Dieetbehandeling:

Voedingsadvies: 

professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert
en die volgens de wet 
'Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg'
bevoegd is de titel diëtist te voeren.

alle
patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen,
dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van
de diëtist inroepen; voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering
de diëtist consulteren.

voeding op medische indicatie. 

advisering en begeleiding omtrent een dieet.

advies omtrent gezonde voeding, zonder dat sprake is van
een medische indicatie. 


 

Behandeling
2.
Deze 
Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de opdrachtgever/patiënt/cliënt 
niet eerder starten dan nadat de patiënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.

Voor alle diensten/consulten van de diëtist geldt:

3.
De behandeltijd tijd bestaat uit de tijd die de opdrachtgever/patiënt/cliënt in de spreekkamer bij 
de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist
heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is 
(individueel patiëntgebonden (dieet)advies).

4.
De opdrachtgever/patiënt/cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste
consult (advisering of behandeling).

5.
Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars
waar de diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar.
Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde
aantal behandeluren, ontvangt de opdrachtgever/patiënt/cliënt een rekening die hij dient te voldoen
aan de diëtist.

6.
Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij
de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.  

7.
Indien de opdrachtgever/patiënt/cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist later dan 24 uur
vóór die afspraak annuleert (een afspraak van maandag moet vóór vrijdagmiddag 17.00 uur
geannuleerd worden), kan de diëtist het voorgenomen consult bij de opdrachtgever/patiënt/cliënt
in rekening brengen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Hierbij worden 30 minuten
van de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door
de zorgverzekeraar; de opdrachtgever/patiënt/cliënt ontvangt dan zelf een factuur van 
de gemaakte afspraak die deze zelf dient te betalen.

8.
De opdrachtgever/patiënt/cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist
24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.

9.
De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist
niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de opdrachtgever/patiënt/cliënt tijdig
op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.Tarieven

10.
Diëtetiek is opgenomen in de basisverzekering, voor 3 klokuren per kalenderjaar.
In sommige gevallen zijn extra uren diëtetiek opgenomen in een aanvullende polis.
Praktijk De Diëtist hanteert de tarieven voor diëtetiek zoals is afgesproken met
de zorgverz
ekeraars.
Informatie over de kosten van de dienstverlening is terug te vinden bij "in de praktijk"
onder het kopje “tarieven” of kunt u navragen bij de diëtist.Betalingsvoorwaarden

11.
De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde
bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie
dienen binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.

12.
Indien de opdrachtgever/patiënt/cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen
na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de opdrachtgever/patiënt/cliënt
in gebreke, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.

13.
Zolang de opdrachtgever/patiënt/cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, 
zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening 
worden gebracht bij de opdrachtgever/patiënt/cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede 
verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

14.
In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden en een termijn worden gegeven om
alsnog te betalen. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

15.
Indien de opdrachtgever/patiënt/cliënt in het in artikel 12 t/m 14 genoemde geval na een betalings-
herinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen
heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan,
dan wel derden daarmee te belasten.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buiten-
gerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever/patiënt/cliënt.

16.
De opdrachtgever/patiënt/cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in gebreke is over
het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de opdrachtgever/
patiënt/cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen.

17.
De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de opdrachtgever/patiënt/cliënt ook nog
na de 3e betalingsherinnering  niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.

18.
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen
de opdrachtgever/patiënt/cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist
bindend.Aansprakelijkheid

19.
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of
in verband met de opvolging door de opdrachtgever/patiënt/cliënt van door de diëtist verstrekte
adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.Klachten

20.
Praktijk De Diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.
Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken
met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Als dat geen
oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici, via de website,
www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch bereikbaar:
030 - 310 09 29 of per mail: info@klachtenloketparamedici.nl.Contactgegevens

Praktijk De Diëtist - Gwendell Foendoe Aubèl
070-3947087
info@de-dietist.com
www.de-dietist.com